LOVE FOR NYBORG HANDELSSTANDSFORENING

 

§ 1

Foreningens navn er “Nyborg Handelsstandsforening”. Foreningen er stiftet 15. august 1872 med hjemsted i Nyborg, og den kan ved generalforsamlingsbeslutning tilsluttes centrale organisationer.

 

§ 2

Foreningens formål er:

a) at virke til fremme for handel, industri, skibsfart og dermed forbundne interesser indenfor andre erhverv i Nyborg og omegn.

b) lejlighedsvis at samle medlemmerne til oplysende og belærende orientering af erhvervsmæssig interesse.

c) at virke for godt kollegialt samarbejde mellem medlemmerne til fremme af byens handel og erhverv.

d) at virke for uddannelse gennem opretholdelse af en handelsskole i Nyborg.

e) ved mæglende mellemkomst at søge bilagt eventuelle uoverensstemmelser, jfr. § 16.

 

§ 3

Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har enhver myndig, borådig, uberygtet person og/eller virksomhed, med tilknytning til handel og erhverv, der udøver næring i det østfynske område.

 

§ 4

Ansøgningen om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsens formand. Bestyrelsen skønner derefter, om ansøgeren opfylder betingelserne ifølge § 3, og afgør i bekræftende fald, om han skal optages i foreningen eller ej. Såfremt bestyrelsen afslår optagelse, kan ethvert medlem forlange afgørelsen forelagt til generalforsamlingens beslutning.

Generalforsamlingen kan på forslag af bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie, men dog har stemmeret. Passive medlemmer kan ikke optages.

 

§ 5

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel til en 1. januar eller 1. juli.

Ophører et medlem efter bestyrelsens skøn at opfylde de i § 3 angivne betingelser for adgang til at blive medlem, ophører samtidig hans medlemsskab. Når et medlem efter mindst 25 års medlemsskab ophører med sin virksomhed, kan han dog forblive i foreningen som kontingentfrit medlem uden stemmeret.

Kontingentrestance ud over 1 år kan medføre udelukkelse af foreningen efter bestyrelsens beslutning.

I øvrigt kan udelukkelse af foreningen kun finde sted, når et i bestyrelsesmøde 3/4 af de mødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for at bringe sagen frem på en generalforsamling, og udelukkelse besluttes med 3/4 af de på generalforsamlingen mødte stemmer.

 

§6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin midte selv en formand, en næstformand, en kasser og en sekretær.

 

§7

Formanden, eller i hans fraværelse næstformanden, leder bestyrelsesmøder, der af ham sammenkaldes så ofte, som det findes fornødent, eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Beslutning træffes, for så vidt ikke andet er bestemt i disse love, ved simpel stemmeflerhed, men i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§ 8

Enhver henvendelse til foreningen rettes til og modtages af formanden, der snarest lader den cirkulere blandt bestyrelsesmedlemmerne. Han sørger med bistand af disse sidste for, at vedtagne beslutninger bliver udført, og udfærdiger med sekretærens assistance de i møderne vedtagne skrivelser, erklæringer eller betænkninger.

 

§ 9

Ligesom det påhviler bestyrelsen, som foreningens organ, at besvare autoriteternes henvendelse og forespørgsler til denne, således er bestyrelsen i ethvert spørgsmål overfor autoriteter og private bemyndiget til at udtale sig og handle i foreningens navn.

 

§ 10

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af kassereren, der fører nøjagtig bog over indtægter og udgifter. Endvidere fører han medlemsliste og sørger for udbetaling af de af et andet af bestyrelsens medlemmer attesterede regninger.

 

§ 11

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen, gennemgår kassererens regnskab med bilag og tilstiller inden 8 dage før generalforsamlingen formanden dette med antegnelser.

 

§ 12

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne ved almindeligt brev, via e-mail eller andre digitale medier.

På den ordinære generalforsamling behandles altid følgende:

Valg af dirigent.

Beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Forelæggelse og godkendelse af budget,herunder fastsættelse af kontingent.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, skiftevis 3 og 4, jfr. § 6.

Valg af 2 suppleanter, jfr. § 6.

Valg af revisor.

Eventuelt

Endvidere behandles sådanne andre sager, som af bestyrelsen eller noget andet medlem ønskes forelagt.

Fremkommer sådanne sager til behandling fra medlemmernes side, må de anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 6 dage forinden generalforsamlingen.

 

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når sådant forlanges af mindst 20 % af medlemmerne, der skriftligt samtidig med begæringen må opgive, hvad de ønsker generalforsamlingen forelagt til behandling.

Sådan generalforsamling berammes med et af bestyrelsen fastsat varsel og skal afholdes senest 14 dage efter begærings dato. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse.


§ 14

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, og afstemningen foregår på den af dirigenten anviste måde, dog kan skriftlig afstemning altid forlanges.

Enhver må personlig afgive sin stemme. Når ikke anderledes er bestemt i disse love, træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed.

 

§ 15

De ved salg af skolebygningen indvundne midler indsættes i bank/sparekasse eller i stats- og kreditforeningsobligationer. Obligationer må ikke erhverves til en kurs højere end pari.

Afkastet af de nævnte midler bestående af renter og eventuelle realiserede kursgevisnter må anvendes i foreningens virke under forudsætning af, at budget herfor forud er godkendt på foreningens generalforsamling. Realiserede kurstab skal dækkes af foreningens drift.

Midler, som er placeret i stats- eller kreditforeningsobligationer, værdiansættes i foreningens årsregnskab til anskaffelseskursen. Der skal tillige i årsregnskabet gives oplysning om kursen på balancedagen.

Ændring af denne paragraf kræver samme stemmeflerhed som til foreningens opløsning, jfr. § 18.

§ 15,4
Generalforsamlingen kan ved forslag bekendtgjort i indkaldelse til generalforsamlingen, beslutte at anvende de bundne midler til særlige formål. Beslutning herom kræver samme stemmeflerhed som til foreningens opløsning jf. § 18. De bundne midler må dog ikke anvendes til almindelige driftsudgifter.

§ 16

Når medlemmerne i tilfælde af uoverensstemmelse i handelsanliggender anmoder bestyrelsen om mægling eller voldgiftskendelse, er denne pligtig at efterkomme sådan anmodning.

Parterne må samtidig med anmodningen om voldgift afgive erklæring om, at de underkaster sig bestyrelsens afgørelse i sagen som forbindende og er indforstået med, at den ikke kan indankes for domstolene eller anden voldgiftsret.

På samme betingelser kan begæring fremsættes, når uoverensstemmelser måtte opstå i sager af samme art mellem et medlem af foreningen og en udenforstående, forsåvidt parterne er enige om henvendelsen.

Ønsker bestyrelsen i tilfælde af voldgift at supplere sig med uvildige, kyndige mænd, eventuelt juridisk assistance, er den berettiget til at indkalde sådanne for parternes regning.

 

§ 17

Forslag til forandring i eller tilføjelser til disse love forelægges, efter at være drøftet i et bestyrelsesmøde, på en generalforsamling, og til deres vedtagelse fordres 2/3 af de fremmødte stemmer, jer. dog § 15.

 

§ 18

Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede, og 2/3 heraf stemmer for opløsningen. Såfremt der til en sådan generalforsamling ikke er mødt 2/3 af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling 14 dage senere, hvor 3/4 af stemmerne kan opløse foreningen uanset det mødte antal medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning, anvendes dens midler til understøttelses- eller uddannelsesøjemed indenfor handelen.

 

§19

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.